Klub vijećnika Mosta uputio deklaraciju protiv izgradnje TE Peruća

miro-bulj-768x511

KLUB VIJEĆNIKA MOSTA UPUTIO DEKLARACIJU PROTIV IZGRADNJE TERMOELEKTRANE PERUĆA

 

Klub vijećnika Mosta nezavisnih lista u Gradskom vijeću grada Sinja jučer je službeno uputio predsjedniku Gradskog vijeću grada Sinja Jošku Kontiću prijedlog Deklaracije o zauzimanju stava protiv projekta izgradnje termoelektrane Peruća.

Zbog ekološke pogubnosti, energetske besmislenosti, ekonomske neisplativosti i strateške opasnosti u Deklaraciji se predlaže oštro protivljenje Gradskog vijeća grada Sinja izgradnji termoelektrane Peruća, kao i zahtjev Vladi za hitno proglašavanje Peruće i Cetine strateškim dobrom Republike Hrvatske.

Nakon dosad prikupljenih 17 tisuća potpisa građana protivljenju izgradnje TE Peruća i veličanstvenog prosvjeda u Sinju očekujemo i da izvršna vlast grada Sinja, ali i gradski vijećnici prepoznaju glas struke i bilo naroda Cetinskoga kraja i odbace ovaj štetni projekt.

Predsjednik kluba vijećnika Mosta nezavisnih lista u GV Grada Sinja

Miro Bulj

 

 

 

MOST NEZAVISNIH LISTA

KLUB VIJEĆNIKA  MOST-A NEZAVISNIH LISTA

 

U Sinju, 12. rujna 2017. godine

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA

n/p predsjednik gosp. Joško Kontić, dipl.nov.

 

Na temelju članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01,  60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 44. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 10/09 i 02/13) i čl. 70. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 02/10 i 02/13) prosljeđujem Gradskom vijeću Grada Sinja na razmatranje i donošenje prijedlog Deklaracije  protiv projekta izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE Peruća).

U skladu sa člankom 72. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ br. 2/10 i 02/13) osobno ću biti izvjestitelj ove točke dnevnog reda na sjednici Gradskog vijeća i resornim odborima.

Klub vijećnika MOST-a nezavisnih lista

Predsjednik kluba

Miro Bulj

 

O B R A Z L O Ž E N J E

uz prijedlog   Deklaracije  protiv projekta izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE Peruća)

  1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ove Deklaracije sadržan je u odredbi članka 35. Statuta Grada Sinja («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 10/09 i 02/13) i čl. 69. Poslovnika Gradskog vijeća  («Službeni glasnik Grada Sinja» br. 2/10 i 02/13)kojim je određena nadležnost Gradskog vijeća za donošenje općih akata i pojedinačnih akata iz nadležnosti Gradskog vijeća.

  1. OCJENA STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Već 10 mjeseci stanovnici Cetinske krajine vode borbu protiv izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE Peruća), koja je dio većeg projekta VisViva. Od početka javne rasprave o projektu, u mjesecu prosincu 2016., brojni znanstvenici su iznijeli znanstvene argumente, a uz to i uputili te argumente kao primjedbe u javnu raspravu o Studiji utjecaja na okoliš KKPE Peruća Ministarstva zaštite okoliša i energetike, koji pokazuju da je termoelektrana Peruća:

1) ekološki pogubna jer će grijati Peruću i Cetinu u godišnjem prosjeku za 3 °C, a ljeti i za preko 30 °C, da će u nju ispuštati 280 000 l industrijskih otpadnih voda nepoznata sastava dnevno, a u zrak 621 kg/s ispušnih plinova, od kojih je oko 1-2 % otrovnih nesagorenih ugljikovodika (dakle, oko milijun kg otrovnih plinova dnevno), kao i velike količine teških metala, te jer će grijanjem jezera Peruća vjerojatno doći do negativnih mikroklimatskih promjena u Cetinskoj krajini – što će sve uništiti rijeku Cetinu i Cetinski kraj, a zbog postojanja dnevnih vjetrova u smjeru od Peruće prema Trilju, sve te vrste onečišćenja će se prenositi prema Sinju, Sinjskom polju i Trilju;

2) energetski besmislena jer takve elektrane se zatvaraju u svijetu zbog neisplativosti i zastarjele tehnologije;

3) ekonomski neisplativa jer cijena proizvodnje električne energije u njoj (cca 52 €/MWh) je veća od vrijednosti energije na tržištu (cca 40 €/MWh)

4) strateški opasna jer će u koncesiju uzeti najveći bazen pitke vode u Hrvatskoj, Peruću i rijeku Cetinu.

a isto tako pokazuju da u Studiji postoji cijeli niz grešaka, krivih podataka, nedosljednosti, i u konačnici sukoba interesa budući da je studiju radila ista tvrtka koja je radila i projekt.

Javnost nije točno informirana u vezi izrađivača studije, gdje se manipuliralo imenom Instituta Ruđer Bošković. Studija je uz to bila nedostupna internetskoj pretrazi, čime nije poštovana zakonska procedura ocjene Studije.

Uz dio akademske zajednice koji je istupio u javnosti protiv termoelektrane odmah nakon predstavljanja pobunili su se i građani, koji su organizirali potpisivanje peticije. Peticiju protiv termoelektrane potpisalo je oko 17 000 ljudi, 13 000 internetski i 4000 na papiru. Potpisi peticije automatski su slani premijeru i ministru zaštite okoliša i energetike.

Prethodnog vikenda u Sinju je održan prosvjed protiv termoelektrane Peruća na kojem se pojavilo oko 2 500 ljudi, a prosvjed je prenesen u svim medijima i televizijama. Jedini tko se još nije izjasnio o ovom projektu koji je izravna opasnost i za grad Sinj i njegove građane je izvršna vlast grada Sinja te Gradsko vijeće Grada Sinja.

  1. PROCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE OVE ODLUKE:

Za provođenje ovog akta nisu potreba financijska sredstva.

  1. TEKST PRIJEDLOGA AKTA

U prilogu se dostavlja tekst Prijedloga Deklaracije  protiv projekta izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE)

 

  • Prijedlog

 

Na temelju članka 35. Statuta Grada Sinja (“Službeni glasnik Grada Sinja”, broj 10/09, i 2/13) Gradsko vijeće Grada Sinja na ___. sjednici održanoj dana ___. rujna 2017. godine, donijelo je

DEKLARACIJU 

protiv projekta izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE PERUĆA)

I.

Gradsko vijeće Grada Sinja oštro se protivi projektu izgradnje  Termoelektrane   Peruća (KKPE Peruća), kao i bilo gdje na području Cetinskog kraja te da se jezero Peruća i rijeke Cetina proglase strateškim dobrom Republike Hrvatske, a projekt termoelektrane Peruća (KKPE Peruća)  briše iz svih prostornih planova.

II.

Gradsko vijeće Grada Sinja prepoznaje zabrinutost i protivljenje lokalnog stanovništva realizaciji projekta  izgradnje termoelektrane Peruća (KKPE Peruća ) među ostalim, zabrinutost da bi radovi na izgradnji termoelektrane Peruća (KKPE Peruća) mogli rezultirati ugrožavanjem opskrbe Sinja, Cetinskog kraja i najvećeg dijela Splitsko dalmatinske županije pitkom vodom kao i ugrožavanjem života i imovine stanovnika koji žive na tom području.

III.

Gradsko vijeće Grada Sinja uvažava mišljenje stručne javnosti o izgradnji termoelektrane Peruća (KKPE Peruća) kao ekološki neprihvatljivom, ekonomski neisplativom i potencijalno opasnom eksperimentu.

IV.

Gradsko vijeće Grada Sinja koristiti će sva pravna sredstva pred domaćim i međunarodnim tijelima da se ospori planiranje i izgradnja termoelektrane Peruća (KKPE Peruća).

V.

Gradsko vijeće Grada Sinja  poziva Predsjednicu  RH, Hrvatski sabor, Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH, Splitsko-dalmatinsku županije kao i potencijalne investitore da uvaže volju građana Sinja, Cetinskog kraja, Dalmatinske zagore  i cijele srednje Dalmacije da neposredno odlučuju o investicijama koji mogu primijeniti njihove životne uvjete.

VI.

S ovom Deklaracijom upoznat će se Predsjednica Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, sva nadležna Ministarstava u Republici Hrvatskoj i Splitsko-dalmatinska županija.

VII.

Ova Deklaracija će se objaviti u «Službenom glasniku Grada Sinja».

 

Gradsko vijeće Grada Sinja

Klasa:  _______________

Ur.broj: ______________

Sinj, ___. rujan  2017. godine

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

Joško Kontić, dipl.nov.

/ Kategorija: Vijesti / Autor: MOST / Komentari isključeni za Klub vijećnika Mosta uputio deklaraciju protiv izgradnje TE Peruća