Novi Zakon o OPG-u još je jedan PR potez koji će donijeti štetu

H20171104003794

OPG-ovi TREBAJU BITI NAŠA BUDUĆNOST – ONI SU NADA DA HRVATSKA MOŽE BITI ONAKVA KAKVOM JE ZAMIŠLJAMO

Saborski zastupnici Mosta nezavisnih lista Tomislav Panenić, Tomislav Žagar i Miroslav Šimić na konferenciji za medije govorili su o prijedlogu Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji bi idući tjedan trebao biti u saborskoj raspravi. Smatraju da su OPG-ovi od ovog Zakona očekivali brojne pozitivne efekte, ali ne samo da ih nisu dobili, nego Zakon stavlja brojne nove obveze pred OPG-ove od kojih će imati više troškova nego koristi. Istaknuli su da nam ne trebaju PR trikovi, već iskrena i stručna pomoć, podrška i mjere koje će zaustaviti ljude u masovnom iseljavanju. U Hrvatskoj postoji 160.000 OPG-ova koji su ujedno i 160.000 obitelji kojima treba pomoći da nastave da se bore i opstaju – jer oni su jedina nada i stup budućnosti naše države onakve kakvom smo je željeli.

Zastupnici su istaknuli su da se zalažu za kvalitetan i pravičan Zakon po mjeri OPG-a  te su zatražili da se širom javnom raspravom isprave brojne sporne odredbe ovakvog Zakona od kojih su neke i istaknuli:

 • Fizička osoba koja ima prebivalište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru ako ima pravo korištenja proizvodnih resursa na teritoriju Republike Hrvatske može u Republici Hrvatskoj obavljati gospodarsku djelatnost poljoprivrede u organizacijskom obliku OPG-a sukladno odredbama ovoga Zakona.

Praktično se dopušta da stranac može imati kod nas OPG, a da ne mora imati prebivalište u RH, što smatramo da nije u duhu očuvanja tradicijskog osnovnog oblika poslovanja u poljoprivredi koji se zasniva na obitelji. Zabrinuti smo zbog ostvarivanja nekih budućih povlastica koje bi trebala imati samo OPG. Predlažemo ukidanje ove odredbe u cijelosti ili definiranje uvjeta prebivališta u RH kao osnove nastanka OPG-a (definirano u Poljskoj). Stranim državljanima ostaje i dalje mogućnost osnivanja trgovačkog društva.

 • OPG može obavljati samo onu djelatnost za koji nositelj OPG-a i/ili pojedini član OPG-a ima dokaz o pravu korištenja prostora.

Mnogi OPG-i djeluju u prostorima koji imaju neriješene imovinsko-pravne odnose te neće moći određeni prostor upisati kao sjedište/poslovni prostor u Upisnik OPG-ova (npr. vlasnik je nestala osoba u Domovinskom ratu ili zbog pravnih procedura nije doneseno rješenje o nasljeđivanju) te predlažemo ukidanje ove obveze

 • OPG može gospodarske djelatnosti poljoprivrede obavljati u stambenim ili radnim prostorijama kojima raspolaže, ali moraju brinuti o tehničkoj ispravnosti odnosno udovoljavati minimalnim tehničkim i ostalim uvjetima (održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima)–uporabna/građevinska dozvola, dokaz o ispravnosti električnih instalacija, rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke, dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu i dr.)

Većina objekata na OPG-ima ne udovoljava ovim uvjetima te će morati imati značajne troškove da mogu dobiti sve tražene suglasnosti. Predlažemo da se primjenjuje samo za nove objekte.

 • Uvodi se tvrtka OPG-a koja obavezno mora sadržavati naziv OPG-a što znači da će svi OPG-i morati mijenjati svoje nazive i sukladno tome table, pečate i različite dokumente

OPG-i će imati značajan trošak izrade novih pečata, tabli i ostalih stvari te predlažemo da OPG-i mogu zadržati naziv pod kojim se trenutno vode.

 • Nositelj OPG-a mora biti punoljetna i poslovno sposobna osoba.

Brojne poljoprivredni proizvođači imaju djelomičnu poslovnu sposobnost te će primjenom ove odredbe morati zatvoriti OPG-a gdje su imali mogućnost ostvarivanja određenih prihoda te je ujedno bio dio njihove rehabilitacije i integracije u društvo. Predlažemo omogućavanje rada djelomično poslovno sposobnim osobama sukladno rješenju nadležnog suda.

 • Nositelj OPG-a obvezan je voditi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na OPG-u i evidenciju o pruženim uslugama OPG-a te o tome izvještavati Ministarstvo i Agenciju za plaćanja.

Nova obaveza je da se evidencije moraju dostavljati Ministarstvu i Agenciji za plaćanje te time i novo administrativno opterećenje. Predlažemo da se ukine obveza dostave izvještaja

 • Član istog obiteljskog kućanstva koji je korisnik mirovine ili redoviti učenik ili student ili obvezno osiguran po drugoj osnovi se obvezno upisuje kao član OPG-a ako se u Upisnik OPG-ova upisuju resursi koji su imovina u njegovom vlasništvu (npr. poljoprivredno zemljište).

Problem je što time postaju solidarni jamci za sve obveze nositelja OPG-a iz djelatnosti, a s druge strane stoji nositelj će biti kažnjen do 15.000 kn ako obavlja djelatnost na neupisanom resursu (npr. zemljište). Predlažemo ukidanje odredbe solidarnog jamstva.

 • Članovi istog obiteljskog kućanstva mogu osnovati samo jedan OPG, a po definiciji obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, izvanbračni drugovi, osobe u formalnom i neformalnom životnom partnerstvu, kao i njihova djeca te druge osobe koje žive u istom kućanstvu, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno

Do sada su osobe koje imaju prebivalište na istoj adresi mogle u Upisnik upisati zasebno poljoprivredno gospodarstvo ukoliko nisu članovi istog kućanstva te sukladno tome ovu odredbu treba prilagoditi trenutnom stanju. Upitno je kako će se motivirati poljoprivrednike da jedna obitelj ima jedan OPG uz destimuliranje usitnjavanja proizvodnih resursa kada s druge strane potpornim mjerama ciljano utječemo na razdvajanje OPG-a.

 • Član istog obiteljskog kućanstva obvezno se upisuje kao član OPG-a ako se u Upisnik OPG-ova upisuju resursi koji su imovina u njegovom vlasništvu, a mogu biti članovi samo jednog OPG-a.

Ugrozit će se brojni novoosnovani OPG-i gdje je npr. otac dio svojih resursa dao na raspolaganje jednom članu obitelji (sin, kćer ili sl) koji je osnovan da bi koristio mjere ruralnog razvoja. Predlažemo ukidanje ove obveze.

 • Nositelj OPG-a ne može biti osoba koja ima registrirani obrt za djelatnost poljoprivrede i šumarstva prema posebnom zakonu. Nositelj OPG-a ne može biti fizička osoba koja je vlasnik više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi registriranoj za poljoprivrednu djelatnost ili je predsjednik uprave ili odgovorna osoba trgovačkog društva ili druge pravne osobe registrirane za poljoprivrednu djelatnost, odnosno zakonski je zastupnik pravne osobe i/ili ima većinski udjel u pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost, obuhvaćajući i slučajeve neizravnog vlasništva i prava odlučivanja.

Provedbom ovih odredbi doći će do zatvaranja brojnih OPG-a jer veliki broj trgovačkih društava ima u svojoj registraciji poljoprivredne djelatnosti i/ili će doći do tranzicije u druge oblike trgovačkih društava. Predlažemo ukinuti ograničenje.

 • Za obveze koje nastaju u obavljanju gospodarske djelatnosti poljoprivrede odgovaraju nositelj OPG-a cjelokupnom svojom imovinom te članovi OPG-a kao solidarni jamci.

Ovom odredbom svaki član solidarno odgovara za obveze na koje nema i ne mora imati utjecaja pri donošenju (neizvršenje kreditnog zaduženja nositelja, neizvršenje ugovornih obveza za neki projekt i dr.). Predlažemo ukidanje odredbe.

 • Člankom 49. definiraju se novčane kazne u iznosu od 1.500,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj nositelj OPG-a.

Nigdje se ne predviđa prekršajna sankcija putem upozorenja, odnosno uvjetne novčane kazne. Pretjerana je visina kazni razmjerno počinjenom prekršaju. Predlažemo uvođenje instituta upozorenja i smanjenje visina prekršajnih odredbi razmjerno prekršaju.

/ Kategorija: Vijesti / Autor: MOST / Komentari isključeni za Novi Zakon o OPG-u još je jedan PR potez koji će donijeti štetu