VAŽNO JE DONIJETI KVALITETNU, ODRŽIVU I NA ČINJENICAMA UTEMELJENU, ODLUKU O NAČINU PRIKUPLJANJA OTPADA

NAŠ DOPRINOS JE 16 AMANDMANA I 50 PRIMJEDBI

Split, 31. siječnja 2018. god. – Na današnjoj 7. sjednici Gradskoga vijeća Grada Splita jedna od najvažnijih točaka je prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Splita, koja se mora donijeti danas.

Most nezavisnih lista otvorio je ovu temu u kolovozu 2017., organiziravši raspravu na koju je pozvao predstavnike svih političkih stranaka, predstavnike Gradske tvrtke Čistoća d.o.o., predstavnike udruga i stručnjake iz ovog područja te zainteresiranu javnost, vjerujući da samo tako možemo donijeti kvalitetno rješenje. Prijedlog Odluke o kojem se danas raspravlja manjkav je te smo zbog toga podnijeli niz amandmana i prijedloga.

Želimo naglasiti da se u potpunosti nije ispoštovala Arhuška konvencija, konkretno, javnost ima pravo sudjelovati u odlučivanju odabira načina zbrinjavanja otpada. Nedopustivo je da je ta Odluka već unaprijed diskrecijski ili politički donesena te se javnosti dopušta sudjelovanje u javnoj raspravi u kojoj niti ne postoji mogućnost biranja najbolje opcije.

Ono što smatramo spornim je:
1. Kriterij obračuna količine otpada – Tko određuje broj pražnjenja spremnika? Ako ga određuje komunalno poduzeće broj pražnjenja spremnika nije nužno povezan sa realnim količinama.

2. Sustav sakupljanja komunalnog otpada – Postoji bojazan da se putem spremnika na javnoj površini ostavlja velika vjerojatnost da će u istim biti raznih vrsta otpada radi pojedinih nesavjesnih postupanja što bi moglo dovesti do urušavanja istog. Nedostaje individualizacija odgovornosti koja je u znanstvenom i ekološki zasnovanom sustavu za komunalni otpad jasno definirana i uređena.

3. Cijena javne usluge – Na koji se način namjerava odrediti količina predanog miješanog komunalnog otpada? Ako se računa prema veličini spremnika koji ne mora biti pun dolazimo do netočnih podataka o stvarnoj količini. Nepravedna je raspodjela udjela kod korisnika zajedničkih spremnika prema broju fizičkih osoba u kućanstvu, a ne prema stvarnoj količini. Takav sustav ne djeluje poticajno i nije transparentan.

4. Dokaz izvršenja javne usluge – Ovakvim sustavom nije pravedno teret osiguranja spremnika prebaciti na korisnika usluge koji po svemu navedenom treba dežurati pored spremnika do same primopredaje. Tim je veći problem kod korisnika zajedničkih spremnika kao i spremnika na javnim površinama za koje nije navedeno tko je odgovoran.

5. Davatelj usluge dužan je podnijeti cjenik na suglasnost gradonačelniku Grada Splita te se pitamo zašto takav cjenik ne dolazi na odobrenje Gradskom vijeću?

6. Nabavka spremnika će se financirati iz sredstava Europske unije osiguranih u tu svrhu i novac se treba potrošiti prema određenom planu. Jednom iskorištena sredstva ne možemo ponovo koristiti te ćemo u slučaju nadogradnje sustava trošiti vlastita sredstva.

7. Sustav koji se predlaže je loš sustav (jer je odabran loš koncept prikupljanja otpada) i u konačnici će dovesti do plaćanja penala radi nedostižnih ciljeva.

8. Odluka o načinu prikupljanja donosi se bez usvojenog Plana o gospodarenju otpadom u gradu Splitu.

9. Sam naziv predložene Odluke zbunjuje. Zbog neodređene definicije postoji velika mogućnost da u miješanom komunalnom otpadu završe i opasne stvari i tvari koje su zakonom zabranjene.

10. Iz navedenog načina prikupljanja komunalnog otpada nije vidljivo na koji će se način spriječiti protuzakonite radnje.

11. Nisu predložene druge opcije u načinu prikupljanja otpada. Budući da je prema Zakonu o zaštiti okoliša određeno da se moraju primijeniti „najbolje raspoložive tehnike“, pitamo se s kojim tehnikama ili rješenjima uspoređujemo ovakav prijedlog Odluke?

12. Sam kriterij obračuna u ovom prijedlogu Odluke nije definiran. Prema člancima 8., 9. i 10. korisnik nije u mogućnosti utjecati na cijenu usluge. Nema navedenih količina osim veličine spremnika i broja pražnjenja spremnika, na koje korisnik ne utječe. Isto tako nema poticajnih mjera za odvojeno prikupljanje što navodi na pomisao da odvojeno prikupljanje nije cilj.

13. Nije jasno na koji se način namjerava prikupljati otpadna plastika i metalna ambalaža. Iz članka 7. može se zaključiti da se i dalje ta vrsta otpada namjerava prikupljati putem zelenih otoka ili u reciklažnim dvorištima što se nigdje u svijetu nije pokazalo učinkovito na razini minimalnih zahtijevanih ciljeva od 50% odvojenog prikupljanja i recikliranja.

14. Nejasno je definiran pojam „evidencija korisnika usluge”. Na koji način se namjerava kontrolirati?

15. Prema prijedlogu Odluke nije jasno koliko vrećica će biti osigurano.

16. Kriterij za određivanje cijene prema članku 26. prijedloga Odluke je netransparentan i nepravedan, te svakako nije poticajan iz razloga vidljivih u samom članku. U sustavu nema jasno definirane individualizirane odgovornosti, a primjer su zajednički spremnici u
višestambenim objektima. Sam postupak identificiranja “krivca” je nepoznat i iz priloženog možemo zaključiti nemoguć. Velika je opasnost od stvaranja otpora građana nakon netransparentnosti u sustavu prikupljanja i određivanja “krivca” za nastale nepravilnosti. Sam sustav kažnjavanja iz gore navedenih razloga može generirati velikim brojem tužbi/žalbi i sudskim procesima.

Unatoč pritiscima i rokovima važno je donijeti kvalitetnu i održivu Odluku o načinu prikupljanja otpada koja je utemeljena na činjenicama. Kao naš doprinos ovom prijedlogu podnijeli smo 16 amandmana te 50 primjedbi, odnosno prijedloga rješenja koje je potrebno ugraditi u Odluku kojom se doista mogu postići ciljevi uspostave javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava prikupljanja komunalnog otpada na području grada Splita, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i zaštitom javnog interesa.

Most nezavisnih lista/Split

Odluka-o-odv.prik_.otpada_amandmani.doc