VEĆINA MOSTOVIH PRIJEDLOGA ZA SPAS MARJANA USVOJENA

Split, 5. travnja 2018. god. – Na inicijativu Mostovih vijećnika jučer je održana tematska sjednica splitskog Gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o simobolu i svojevrsnom vitalnom organu grada Splita – Park šumi Marjan. Most nezavisnih lista je u prijedlozima akata pripremljenim za tematsku sjednicu o Park šumi Marjan iznio ocjenu stanja te predložio rješenja za niz problema povezanih s Park šumom Marjan, od kojih su usvojeni sljedeći:

● Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da u suradnji s nadležnim upravnim tijelima Gradske uprave Grada Splita žurno provede sljedeće postupke: utvrđivanje vlasništva svih čestica zemljišta, evidentiranje svih šuma i šumskog zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, pokretanje postupka cjelovite katastarske izmjere, te upis posebnog pravnog režima u zemljišne knjige za sve čestice zemljišta unutar obuhvata zaštićenog područja Park šume Marjan, u skladu s odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina;

● Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da zatraži od nadležnih ministarstava donošenje “Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Orthotomicur erosusus (Woll.)-mediteranski potkornjak”, sukladno Zakonu o šumama i Zakonu o biljnom zdravstvu, a imajući u vidu evidentno širenje zaraze u šumama na marjanskom poluotoku uzrokovanom djelovanjem štetnika;

● Zadužuje se gradonačelnik da naloži JU Park šuma Marjan donošenje novih i izmjenu postojećih zakonom propisanih akata u cilju zaštite, održavanja i upravljanja Park šumom Marjan;

● Zadužuje se gradonačelnik Grada Splita da u cilju zaštite Park šume Marjan analizira mjere za smanjenje prometa unutar Park šume Marjan, kao i mogućnosti uvođenja ekološki prihvatljivog prijevoza. Nakon usuglašavanja i jednoglasnog usvajanja sadržaja gore navedenih Mostovih zaključaka, Ante Čikotić je kao predlagatelj u ime Kluba vijećnika zatražio glasovanje o važnom prijedlogu koji nije usuglašen a koji je sadržavao zahtjev za ukidanjem građevinskih područja i to na način da se: „Prilikom prvih izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije Grada Splita pokrene postupak ukidanja građevinskih područja unutar obuhvata Park šume Marjan“, za koji prijedlog je bilo 11 vijećnika a protiv njih 15 te je 1 vijećnik bio suzdržan, iz čega proizlazi da voljom većine nije prošao.

Most nezavisnih lista ponovno je pokazao da se iz oporbe može kvalitetno raditi za svoj grad, te je nadležne argumentima na tematskoj raspravi i unaprijed pripremljenim prijedlozima
akata obvezao na konkretne radnje koje moraju rezultirati promjenama na bolje za Marjan. Težnja očuvanju Marjana, koju splitski Most izražava od prve tematske rasprave o protupožarnoj zaštiti do prve tematske rasprave o Marjanu i nadalje, uporna je i dosljedna te mjerljiva. Samo očuvanje Marjana je proces i brdo nagomilanih problema neće nestati jednokratnim aktivnostima, i toga smo u Mostu nezavisnih lista svjesni i (ne samo) zbog toga
je naš odnos prema Marjanu (us)trajan.

Most nezavisnih lista Split